Σελίδες

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνήλθε στην Αθήνα στις 20/8/2014 για να ελέγξει την νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάδειξης πλειοδότη για την πώληση του ακινήτου του Ελληνικού.Το κλιμάκιο ελέγχει αποκλειστικά τη νομιμότητα της διαδικασίας για την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και διατυπώνει αρνητική έγκριση μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες.


Εν προκειμένω το Ζ΄ Κλιμάκιο έκρινε τα παρακάτω ως προς τη νομιμότητα της ελεγχόμενης σύμβασης.
1. Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 του Παραρτήματος Α της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων από το ΤΑΙΠΕΔ περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους, απαγορεύοντας και παρεμποδίζοντας πλήρως τη συμμετοχή κι επομένως την άσκηση δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης σύμβασης στο κράτος μέλος όπου θα εκτελεστεί, σε οικονομικούς φορείς που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα (φυσικά πρόσωπα κ.λπ.) είτε αυτοτελείς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή/και με νομικά πρόσωπα.

2. Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, οι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό τροποποιήθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και προέβλεψαν την πώληση στην επενδυτή του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας. Οι επίμαχες τροποποιήσεις που καταργήθηκαν και συγκεκριμένα η διατήρηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών με πλήρη δικαίωμα μειοψηφίας, η αναλογική συμμετοχή στο σύνολο των αποδόσεών της αλλά και το δικαίωμα βέτο σε σημαντικές αποκλίσεις του επενδυτή από το επιχειρηματικό σχέδιο, μετέβαλαν ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε στάδιο ελεγχόμενης διαδικασίας το αντικείμενο της σύμβασης.

3. Η αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακινήτου έπρεπε να διενεργηθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας για τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν γνωστό ότι θα αξιοποιηθούν, ώστε οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό να έχουν πληροφόρηση της αξίας τους και να τη συνεκτιμήσουν ακριβέστερα κατά τη διαμόρφωση των προσφορών τους.
Επιπλέον, κατά τη γνώμη της Προέδρου του Ζ΄ Κλιμακίου, δεν αιτιολογείται επαρκώς η απόφαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και κατά συνέπεια ως προς τον συμφέροντα χαρακτήρα της σύμβασης. Ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου δεν είναι γι’ αυτόν τον λόγο πλήρως αιτιολογημένος, πολύ περισσότερο που δεν προσμετράται η δυνατότητα πώλησης του ακινήτου τμηματικά ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ωφέλεια για το δημόσιο.
Τέλος, επισημαίνονται μια σειρά θέματα τα οποία ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτή (μετεγκατάσταση υπηρεσιών δημοσίου που βρίσκονται στο ακίνητο, η λειτουργία καζίνο, κ.λπ.).
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέληξε ότι κωλύεται η απογραφή του ελεγχόμενου από αυτό σχεδίου σύμβασης.


Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό θεωρεί, μετά την κρίση του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι συστηματικές αιτιάσεις της που διατυπώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής είναι απολύτως ορθές. Οι παραβιάσεις της νομιμότητας, όπως αναγράφονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούν να αναιρεθούν. Επομένως η διαδικασία του διαγωνισμού είναι άκυρη λόγω σοβαρότατων παραβιάσεων της νομιμότητας στις διαδικασίες επιλογής επενδυτή, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα σημειωθεί από την Επιτροπή Αγώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου